NOVINKY

Oznam Národnej banky Slovenska

Na webovom sídle EIOPA bola publikovaná Záverečná správa o verejnej konzultácii k návrhu RTS, ktorým sa upravujú sumy poistenia zodpovednosti za škodu pre finančných sprostredkovateľov v zmysle smernice IDD.

Správu si môžete pozrieť kliknutím na tento link.

 

Na doplnenie uvádzame, že návrh RTS bol zo strany EIOPA odoslaný Európskej komisii dňa 27.6.2018. Čo sa týka dátumu začatia uplatňovania RTS, podľa stanoviska EIOPA je plne v kompetencii Európskej komisie, aby rozhodla o dátume publikovania RTS v Úradnom vestníku EÚ ako aj o dátume začatia uplatňovania RTS (strana 16 finálnej správy k verejnej konzultácii).

 

Národná banka Slovenska 
odbor regulácie/Regulation Department 
oddelenie regulácie poisťovníctva/Insurance Regulation Section 
tel.: +421 2 5787 3404 
www.nbs.sk

Otázky a odpovede k novej európskej legislatíve

Informujeme Vás, že na webovom sídle EIOPA boli zverejnené odpovede na otázky k smernici IDD a príslušným delegovaným nariadeniam: https://eiopa.europa.eu/Pages/Guidelines/Q-and-A-on-Regulation-Answers-Delegated-Regulation.aspx.

 

Ďalšie otázky týkajúce sa smernice IDD (smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97 z 20. januára 2016 o distribúcii poistenia)  a dvoch delegovaných nariadení (delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2358 z 21. septembra 2017, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97, pokiaľ ide o požiadavky na poisťovne a distribútorov poistenia týkajúce sa dohľadu nad produktmi a ich správy, delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2359 z 21. septembra 2017, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97, pokiaľ ide o informačné požiadavky a pravidlá výkonu činnosti uplatniteľné na distribúciu investičných produktov založených na poistení) môžete zasielať prostredníctvom on-line formulára EIOPA: https://eiopa.europa.eu/qa-regulation/Lists/New%20question/NewForm.aspx?Source=/qa-regulation/Pages/New-question-Confirmation.aspx&CancelDestination=/regulation-supervision/q-a-on-regulation.

EFA SK

Začala sa písať história EFA-certifikácie slovenských finančných sprostredkovateľov.
Dňom 30. marca 2017 položila pilotná skupina 15 účastníkov základný kameň špičkovej profesijnej kvalifikácie European Financial Advisor aj na Slovensku. Pod odbornou garanciou asociácie AFISP sa vrcholoví zástupcovia 4 členských spoločností zúčastňujú prípravného kurzu na skúšku pre získanie certifikátu €FA, v gescii EFPA ČR. Poslaním EFPA Europe je nastavovať a zavádzať vysoké štandardy kvalifikácie a kompetencie, etického správania, kvality a profesionality do služieb finančného poradenstva v celej EU. O priebehu tohto 9-mesačného kurzu, ktorý realizuje spoločnosť KFP, Vás budeme pravidelne informovať. Prví absolventi certifikačnej skúšky na Slovensku, ktorí sa zaradia k vyše 200 českým a viac než 17 000 európskym profesionálom v 12 krajinách EÚ, sa očakávajú na začiatku roka 2018.

 

Stránky