FINANČNÍ AGENTI

Finanční agenti sú definovaní v ustanovení § 6 zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve:

1. Finančným agentom je osoba so sídlom, miestom podnikania alebo umiestnením organizačnej zložky na území Slovenskej republiky, ktorá vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s finančnou inštitúciou alebo na základe písomnej zmluvy so samostatným finančným agentom.  Finančným agentom v sektore poistenia alebo zaistenia je osoba so sídlom alebo ústredím na území Slovenskej republiky, ak ide o právnickú osobu alebo osoba s trvalým pobytom a miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ak ide o fyzickú osobu. Finančný agent nemôže vykonávať finančné poradenstvo.

2. Ak v § 11 a 12 nie je ustanovené inak, na území Slovenskej republiky môže vykonávať finančné sprostredkovanie len finančný agent, ktorým je
a) samostatný finančný agent,
b) viazaný finančný agent,
c) podriadený finančný agent.

3. Slová "finančný agent", ich cudzojazyčné preklady alebo slová, v ktorých základe sa tieto slová alebo ich cudzojazyčné preklady vyskytujú, môže používať v obchodnom mene iba podnikateľ, ktorý je oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie podľa tohto zákona. Ak by mohlo dôjsť k zámene, môže Národná banka Slovenska požadovať spresnenie názvu finančného agenta alebo iného podnikateľa, a finančný agent alebo iný podnikateľ je povinný tejto žiadosti vyhovieť.

4. Finančný agent je oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie len pre finančnú inštitúciu, ktorá je oprávnená vykonávať činnosť na území Slovenskej republiky.
Samostatný finančný agent môže finančné sprostredkovanie vykonávať prostredníctvom podriadených finančných agentov, ktorí sú na základe zmluvy s ním a na základe  jeho návrhu registrovaní v registri Národnej banky Slovenska. Klient si môže podľa mena a priezviska osoby vyhľadať v tomto registri a overiť, či je oprávnený na finančné sprostredkovanie ako podriadený finančný agent. Vstup do registra je možný na tejto webovej adrese:
http://regfap.nbs.sk/search.php
Viazaných finančných agentov môžu využívať iba finančné inštitúcie, títo agenti vykonávajú finančné sprostredkovanie na výlučnú zodpovednosť finančných inštitúcií, s ktorými majú uzatvorenú platnú zmluvu: napr. s bankami, poisťovňami, obchodníkmi s cennými papiermi, doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami, úverovými spoločnosťami. Viazaných finančných agentov je potrebné taktiež zapisovať do registra Národnej banky Slovenska a ich oprávnenie vykonávať finančné sprostredkovanie ako viazaný finančný agent si je možné overiť rovnako na adrese: http://regfap.nbs.sk/search.php .
Finanční agenti sú v registri Národnej banky Slovenska registrovaní pre tie sektory, v ktorých majú oprávnenie vykonávať finančné sprostredkovanie: poistenie alebo zaistenie, kapitálový trh, prijímanie vkladov, poskytovanie úverov, doplnkové dôchodkové sporenie. Ak finančný agent nie je v niektorom z týchto sektorov registrovaný nemá oprávnenie vykonávať finančné sprostredkovanie produktov a služieb tohto sektora. Napríklad občanovi nemožno sprostredkovať stavebné sporenie ak finančný agent nie je registrovaný Národnou bankou Slovenska v sektore prijímania vkladov a v sektore poskytovania úverov.