Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov už 10 rokov kultivuje trh

Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP) vznikla v máji 2007, teda necelé tri mesiace pred tým, ako vláda SR v auguste 2007 schválila Koncepciu ochrany finančného spotrebiteľa. Už vtedy bolo jasné, že AFISP bude mať dôležitú úlohu pri pokračujúcom procese regulácií a bude musieť odborne vstupovať do diskusií. Dnes má AFISP desať rokov a je jasné, že jeho existencia je nielen nutná, ale aj prospešná.

10 rokov vývoja

Všetky oblasti podnikania sa menia a vyvíjajú. Úloha finančných sprostredkovateľov na trhu finančných produktov je dnes natoľko zásadná, že AFISP má a musí mať čo povedať, prakticky do akejkoľvek legislatívnej oblasti, ktorá sa týka finančných produktov pre fyzické a právnické osoby.

Úlohou AFISP ale počas uplynulých desiatich rokov nebola iba snaha konzultovať vznikajúce legislatívne zmeny, ale aj kultivácia vlastnej činnosti a činnosti našich členov. Asociácia zohrala a zohráva kľúčovú úlohu pri zavádzaní etických pravidiel do nášho podnikania a zásadne napomohla a napomáha v identifikácii neetických a netransparentných postupov, ktoré sa čas od času na trhu finančných sprostredkovateľov vyskytnú. Je len príznačné, že členské firmy asociácia, ktoré spoločne predstavujú viac ako 60 percent celého trhu sa v uplynulých rokoch nielenže nedopustili, ale ani nedostali do podozrenia z neetických postupov. Svoju úroveň a kvalitu si prísne strážime a sme odhodlaní v tom pokračovať aj ďalej.

Samozrejmosťou v našom pôsobení dnes už je, že sme v úzkom kontakte s partnerskými asociáciami, ktoré združujú firmy pôsobiace na finančnom trhu SR - najmä Asociácia obchodníkov s cennými papiermi, Slovenská banková asociácia, Slovenská asociácia poisťovní, Asociácia správcovských spoločností, Asociácia sprostredkovateľov poistenia a Asociácia starobného dôchodkového sporenia.

V každom roku nášho pôsobenia sme našli množstvo dôležitých bodov a medzníkov, kde bolo nutné poskytnúť do odborných diskusií náš odborný insight a kde sme dokázali účinne a profesionálne obhajovať záujmy nášho segmentu.

Okrem spolupráce s orgánmi dohľadu, najmä s Národnou bankou Slovenska a Ministerstvom financií SR, sa členské spoločnosti AFISP najmä od roku 2011 zamerali aj na podporu vzdelávania vo finančnej gramotnosti pre celú populáciu Slovenska. Neuspokojivé výsledky z prieskumov verejnej mienky, kde sa postupne potvrdzovala nízka, dokonca v niektorých ohľadoch alarmujúco nízka úroveň finančnej gramotnosti občanov Slovenska, vyvolali aj medzi našimi členmi odhodlanie, zapojiť sa do procesov vzdelávania. Dodnes v tom pokračujeme.

Za veľmi dôležitý rok v našej existencii určite považujeme rok 2012, kedy sa počet členských spoločností zdvojnásobil - z pôvodných 14-tich členov na 28. V tomto roku sme boli veľmi aktívni pri diskusii o príprave nadnárodnej regulácie finančného sprostredkovania v rámci činnosti asociácie BIPAR. V rámci novely zákona o finančnom sprostredkovaní sa na náš návrh spresnila evidencia údajov v registroch vedených Národnou bankou Slovenska o finančných agentoch.

Už o rok neskôr sme predložili návrhy na zlepšenie obsahu registrov vedených Národnou bankou Slovenska, na výkon osobitného finančného vzdelávania a v nasledujúcom roku sme intenzívne vstúpili do diskusie o nových návrhoch legislatívy v oblasti plnenia podmienok odbornej spôsobilosti najmä vo vzťahu k nerovnakému postaveniu viazaných agentov a podriadených finančných agentov. Zároveň sme spustili už druhú vlnu masívneho preskúšavania finančných agentov.

Veľmi dôležitý bol rok 2015, kedy sme predložili množstvo zásadných pripomienok k návrhu zmien zákona o finančnom sprostredkovaní a začali komunikáciu s novým Odborom ochrany finančného spotrebiteľa vytvoreného v rámci Národnej banky Slovenska a pripomienkujeme jednotlivé metodické odporúčania. Nasledujúci rok sme sa stali členmi pracovných komisií Národnej banky Slovenska a Ministerstva financií SR pre transpozíciu smernice o trhoch s finančnými nástrojmi. Príprava vážnych legislatívnych tém pre finančné sprostredkovanie sa preniesla až do roku 2017 a AFISP musela a musí tvrdo obhajovať záujmy svojich členov pri každej novo príchodzej regulácii.

A to je aj dnešný stav. Musíme zásadne hájiť naše záujmy pri formovaní celkového charakteru zákona o finančnom sprostredkovaní. Odmietli sme návrh regulácie provízií a presadzujeme neinvazívne, ale logické a praktické riešenie na vznik nových registrov v oblasti životného poistenia, ktoré zabezpečia vyššiu transparentnosť trhu s prevenčnou funkciou proti nežiaducemu prezmluvňovaniu v rezervotvornom životnom poistení.

Aktuálny stav

AFISP a jej členské firmy, ako aj celý trh finančných produktov na celom Slovensku sa práve teraz nachádzajú vo veľmi dôležitom bode, kedy sa nastavia dlhodobé pravidlá pre fungovanie nášho segmentu.

AFISP je v tomto procese veľmi aktívna. Nejde už iba o záujmy členských spoločností asociácie, ale o charakter celého trhu, kde chceme a musíme dokázať obhájiť nielen slobodu v podnikaní, ale aj prispieť ku zmysluplnej a funkčnej ochrane spotrebiteľa, na komforte ktorého nám rovnako veľmi záleží.

Dobrou správou pre nás všetkých je, že ako MFSR, tak aj NBS pristupujú ku odbornej diskusii otvorene a konštruktívne a dá sa predpokladať, že spoločným úsilím sa dopracujeme ku legislatíve, ktorá bude podporou a nie prekážkou v našom podnikaní a ktorá nám umožní naďalej poskytovať klientom tie pridané hodnoty, ktoré im už desaťročie naše členské firmy poskytujú.